Tin tức tư vấn

Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và t...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt ...

Chi tiết
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường,...

Nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho Viện Nghiên cứu Kin...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR