Tin tức tư vấn

Thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã h...

Sáng ngày 28/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Thanh Hùng chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổn...

Chi tiết
Thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã h...

Sáng ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng ...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR