Nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu công ty cổ phần nước Hoàng Minh & sản phẩm nước uống cho tương lai Alkaline

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Công ty CP nước Hoàng Minh
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR