Đội ngũ tư vấn của Viện

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ
01 Nguyễn Ngọc Vinh Phó Giáo sư – Tiến sĩ Viện trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học
02 Hồ Đức Hùng Giáo sư – Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng khoa học
03 Nguyễn Tấn Khuyên Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
04 Bùi Văn Sáu Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp – Thư ký Hội đồng khoa học
05 Đào Công Tiến Phó giáo sư – Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp
06 Phạm Tiến Dũng Thạc sĩ Trưởng ban Nghiên cứu
07 Nguyễn Hồng Vân Sau đại học Trưởng ban đào tạo DN
08 Huỳnh Thanh Sang Thạc sĩ Trưởng ban tư vấn và phát triển kinh tế vùng
09 Mai Thị Nghĩa Thạc sĩ Nghiên cứu viên
10 Nguyễn Thùy Linh Sau đại học Nghiên cứu viên
11 Vũ Sơn Thạc sĩ Nghiên cứu viên

  Chuyên gia tư vấn - Cộng tác viên

  STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác
  16 Phạm Khánh Nam Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  17 Thái Trí Dũng Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  18 Nguyễn Khánh Duy Thạc sỹ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  19 Ngô Quang Huân Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  20 Hoàng Thị Chỉnh Giáo sư - Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  21 Hồ Đức Hùng Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  22 Bùi Thanh Tráng Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  23 Ngô Thị Ngọc Huyền Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  24 Lê Tấn Bửu Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  25 Võ Thanh Thu Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  26 Đoàn Thị Hồng Vân Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  27 Đào Hoài Nam Thạc sỹ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  28 Hoàng Cửu Long Thạc sỹ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  29 Bùi Thị Mai Hoài Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  30 Vũ Thị Minh Hằng Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM

  Cơ quan phối hợp tư vấn

  STT CƠ QUAN, TỔ CHỨC LĨNH VỰC HỢP TÁC
  01 Khoa Kinh tế Nghiên cứu phát triển vùng, địa phương
  02 Viện Nghiên cứu Phát triển Hợp tác toàn diện
  03 Trung tâm Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  04 Trung tâm Kinh tế miền Nam
  (Bộ kế hoạch và Đầu tư)
  Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  05 Viện Chính sách Công (Đại học Kinh tế Tp.HCM) Hợp tác toàn diện

  Đối tác toàn cầu của IDR