Tin tức nghiên cứu

Xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển– Đại học Kinh tế TP HCM liên kết thực hiện đề tài xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR