Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt động tài chính vi mô – Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Long An

2016-09-22 15:57:37

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt động tài chính vi mô – Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Long An” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An chủ trì đã được Hội đồng khoa học thông qua thuyết minh. Đề tài do PGS. TS Trương Quang Thông (chủ nhiệm) và nhóm nghiên cứu IDR thực hiện.

 Hình ảnh tại buổi làm việc

Nghiên cứu đi sâu vào việc phân tích thực trạng các nhân tố tác động và mối quan hệ giữa lợi ích xã hội và hiệu quả tài chính của các hoạt động tài chính vi mô trên trên cả hai góc độ người cung ứng và người thụ hưởng/người có nhu cầu TCVM; cùng các vấn đề liên quan chính sách phát triển các hoạt động TCVM trên địa bàn tỉnh Long An. Kế hoạch, đề tài sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 với các nội dung chính sau đây:

(1) Phân tích tổng quan các hoạt động tài chính qui mô tại địa bàn tỉnh Long An.

(2) Phân tích thực trạng và các nhân tố có khả năng tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng vi mô của người vay (khả năng, mức độ tiếp cận...); lợi ích xã hội, (giảm nghèo, tăng chi tiêu giáo dục, tăng chi tiêu y tế), hiệu quả tài chính (nâng cao thu nhập, tăng lợi nhuận, trả nợ, tái đầu tư ...) của các hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Long An, xét trên cả hai chủ thể là người vay và tổ chức cho vay.

(3) Phân tích vai trò của chính sách phát triển đối với các hoạt động tài chính vi mô.

(4) Các hàm ý chính sách liên quan đến việc khuyến khích, hỗ trợ phát triển các hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Long An.

Đồng thời, nghiên cứu hoàn thành cùng với 2 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước, hai thạc sỹ được hướng dẫn thành công và một bài đăng trên Báo điện tử của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Long An.

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển 

Đối tác toàn cầu của IDR