Tài trợ tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

2016-09-22 15:51:16

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mang tên “Tài trợ tín dụng cho các DNNVV” đã được thực hiện bởi PGS. TS Trương Quang Thông (chủ nhiệm) và nhóm nghiên cứu IDR nhằm phân tích vai trò và tác động của các DNNVV Việt Nam đối với việc phát triển kinh tế xã hội.

Dựa vào kết quả khảo sát các DNNVV tại Tp.HCM cũng như các cán bộ ngân hàng, đề tài đã phác thảo các đặc điểm và thực trạng của việc tài trợ tín dụng đối với các DNNVV, các nhân tố tác động có liên quan để từ đó, đưa ra những gợi ý chính sách thích hợp. Kết quả nghiên cứu đã được Hội đồng thẩm định thông qua tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 2009. 

Đối tác toàn cầu của IDR