Hội đồng khoa học

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Hồ Đức Hùng Giáo sư - Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng khoa học
02 Nguyễn Ngọc Vinh Phó Giáo sư - Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng khoa học
03 Bùi Văn Sáu Tiến sĩ Thư ký Hội đồng khoa học
04 Hoàng Thị Chỉnh Giáo sư - Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
05 Sử Đình Thành Giáo sư - Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
06 Nguyễn Trọng Hoài Giáo sư - Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
07 Trần Tiến Khai Phó Giáo sư - Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
08 Nguyễn Văn Ngãi Phó Giáo sư - Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
09 Nguyễn Minh Hà Phó Giáo sư - Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
10 Nguyễn Hoàng Bảo Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
 11 Nguyễn Tấn Khuyên Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
 12 Đinh Công Khải Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
13 Tô Công Thành Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
14 Châu Văn Thành Thạc sĩ Thành viên Hội đồng khoa học

Đối tác toàn cầu của IDR