Về Kỹ sư Phạm Văn Định

Trưởng Ban nghiên cứu Chiến lược quy hoạch
  • Đơn vị công tác Trưởng Ban nghiên cứu Chiến lược quy hoạch
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR