Về Nghiên cứu sinh Phạm Minh Tiến

Trưởng Ban nghiên cứu
  • Đơn vị công tác Trưởng Ban nghiên cứu
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR