Về Giáo sư – Tiến sĩ Hồ Đức Hùng

Chủ tịch Hội đồng khoa học
  • Đơn vị công tác Chủ tịch Hội đồng khoa học
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR