Về Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vinh

Viện trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học
  • Đơn vị công tác Viện trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR