Về Sau đại học Nguyễn Hồng Vân

Trưởng ban đào tạo DN
  • Đơn vị công tác Trưởng ban đào tạo DN
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR