Về Thạc sĩ Huỳnh Thanh Sang

Trưởng ban tư vấn và phát triển kinh tế vùng
  • Đơn vị công tác Trưởng ban tư vấn và phát triển kinh tế vùng
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR