STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Xây dựng danh mục và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh Nguyễn Hữu Dũng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
02 Xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của kinh tế tỉnh Long An trong lộ trình hội nhập vào vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
03 Nghiên cứu xác định một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2010 - Chính sách và giải pháp Hồ Đức Hùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
04 Thực trạng và giải pháp Marketing địa phương của Tp. Hồ Chí Minh Hồ Đức Hùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
05 Nghiên cứu cơ cấu đầu tư từ các nguồn vốn trong xã hội ở tỉnh Tiền Giang hiện trạng và giải pháp Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
06 Khảo sát phân tích đánh giá và đề xuất các giải pháp kinh tế – xã hội nhằm phát triển dân sinh bền vững vùng ngập lũ và vùng khó khăn của Tỉnh Tiền Giang Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
07 Tác động của phát triển công nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam thuộc địa bàn tỉnh Long An Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
08 Giải pháp chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang trong hội nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2020 Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
09 Xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của kinh tế tỉnh Long An trong lộ trình hội nhập vào vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
10 Giải pháp phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh “trung bình khá” trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
11 Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt Khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020 Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
12 Xây dựng danh mục và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh Nguyễn Hữu Dũng Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh
13 Định hướng và giải pháp phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
  STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  01 Xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp phát triển bền vững Trần Tiến Khai Sở Khoa học
  và Công nghệ TP.HCM
  02 Phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 Nguyễn Trọng Hoài 1. UBND Tp.HCM
  2. Sở Công thương Tp.HCM

  Đối tác toàn cầu của IDR