Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Minh Tiến
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Đức Huệ – Long An
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR