Xây dựng danh mục và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Dũng
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh
Thời gian thực hiện: 2013
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế
Tài liệu đề tài:

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, phụ lục, dữ liệu

Nơi lưu giữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)

Đề tài: Xây dựng danh mục và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh do Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển thực hiện vào năm 2013, TS. Nguyễn Hữu Dũng làm chủ nhiệm.  Mục tiêu đề tài trọng tâm phân tích nguồn lực phát triển và hiện trạng phát triển và xu hướng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề tài được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. Trong đó, phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện điều tra toàn bộ  các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện điều tra mẫu tại 19 doanh nghiệp phân bố toàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 3 nhóm ngành sản phẩm chủ lực của Trà Vinh được ưu tiên phát triển gồm: Nhóm các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp khai thác lợi thế của Trà Vinh về khoán sản và chế biến lương thực thực phẩm. Nhóm thứ hai tập trugn vào các sản phẩm thuộc ngành sản xuất trang phục, sản xuất da,… và thứ ba, nhóm các sản phẩm được định hướng ưu tiên phát triển từ các sản phẩm thiết bị điện, điện tử, quang học,….


Đối tác toàn cầu của IDR