Giải pháp phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh “trung bình khá” trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài: Nguyễn Duy Tâm
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: 2013
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế
Tài liệu đề tài:

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, phụ lục, dữ liệu

Nơi lưu giữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)

Đề tài: Giải pháp phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh “trung bình khá” trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 là đề tài được thực hiện theo đơn đặt hàng của Tỉnh Ủy Vĩnh Long năm 2011, do Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển làm cơ quan chủ trì, TS. Nguyễn Tấn Khuyên làm chủ nhiệm. Mục tiêu đề tài trọng tâm đánh giá trình độ phát triển tỉnh Vĩnh Long trong mối quan hệ với 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu đề tài thực hiện trọng tâm vào dữ liệu thống kê của 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long kết hợp với các dữ liệu thứ cấp thuộc các cuộc điều tra đặc trưng của ngành Tài nguyên môi trường, điều tran Nông nghiệp, nông thôn,... nhằm đánh giá rõ thực trạng trình độ phát triển của từng tỉnh trên cả 3 mặt Kinh tế, xã hội và môi trường.

Quá trình phân tích trên cho thấy, các chỉ tiêu phân tích, Vĩnh Long có 7 chỉ tiêu đạt mức trung bình khá, hai chỉ tiêu đạt mức trung bình và 4 chỉ tiêu đạt mức trung bình yếu. Tổng hợp chung đến năm 2014, Vĩnh Long đã đạt trình độ Trung bình – Khá so với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng hợp chung, các chỉ tiêu về xã hội và môi trường của Vĩnh Long đạt mức khá cao so với vùng, tuy nhiên, các chỉ tiêu về kinh tế, Vĩnh Long có trình độ khá thấp, ở mức trung bình – yếu so với vùng.


Đối tác toàn cầu của IDR