Giải pháp chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang trong hội nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2020

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR