Tác động của phát triển công nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam thuộc địa bàn tỉnh Long An

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR