Khảo sát phân tích đánh giá và đề xuất các giải pháp kinh tế – xã hội nhằm phát triển dân sinh bền vững vùng ngập lũ và vùng khó khăn của Tỉnh Tiền Giang

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR