Khảo sát việc làm phi chính thức và các nhân tố tác động đến việc làm của lao động nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR