Khảo sát tác động kinh tế xã hội đối với việc ngưng lưu hành xe ba bánh tự chế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR