Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các Huyện,Thị biên giới Tây Nam Bộ trong tình hình mới

Cấp quản lý: Nhà nước
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài: Nguyễn Duy Tâm
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)
Cơ quan chủ quản: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Thời gian thực hiện: 2007
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế
Tài liệu đề tài:

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, phụ lục, dữ liệu

Nơi lưu giữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)

Xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của kinh tế tỉnh Long  An trong lộ trình hội nhập vào vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam do TS. Nguyễn Tấn Khuyên và các cộng sự thực hiện năm 2007 tại 5 tỉnh có đường biên giới với Campuchia gồm Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Đề tài tập trung khai thác dữ liệu thứ cấp từ Niên Giám Thống kê các tỉnh, vùng Tây Nam bộ, Cả nước và dữ liệu khảo sát trực tiếp tại 4 tỉnh trên, đặc  biệt tập trung khảo sát cửa khẩu quốc tế Xà Xía tại Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Kết quả đề tài đã đề xuất một số giải pháp thiết thực, phù hợp với hiện trạng xu hướng phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế biên giới, đặc biệt đối với lĩnh vực kinh tế biên mậu tại các huyện, thị có cửa khẩu quốc tế (Cửa khẩu Xà Xía, Tịnh Biên) và các cửa khẩu quốc gia tại vùng Tây Nam Bộ,...


Đối tác toàn cầu của IDR