Khu vực kinh tế phi chính thức Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Hồ Đức Hùng
Thư ký đề tài: Nguyễn Duy Tâm
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời gian thực hiện: 2008
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế
Tài liệu đề tài:

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, phụ lục, dữ liệu

Nơi lưu giữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)

Khu vực kinh tế phi chính thức Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp là một trong những đề tài trọng điểm cấp Bộ do GS.TS Hồ Đức Hùng và các cộng sự thực hiện năm 2007-2008 trong bối cảnh kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm mới hội nhập – tham gia tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là những hoạt động kinh tế phi chính thức do người dân thực hiện và không bị pháp luật cấm (theo Nghị định 88/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam). Phương pháp nghiên cứu chủ đạo được thực hiện theo phương pháp định lượng và sử dụng dữ liệu từ cuộc khảo sát trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh, có so sánh với hoạt động kinh tế phi chính thức tại Thành phố Đà Nẵng do Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức khảo sát.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Khu vực kinh tế phi chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh tồn tại khá đa dạng và phức tạp, chủ yếu hoạt động tự phát, quy mô nhỏ lẻ. Đồng thời, hoạt động kinh tế phi chính thức đã xuất hiện những mô hình, nhóm kinh doanh hoạt động khá hiệu quả, những mô hình này có vai trò to lớn trong việc tiến dần đến vấn đề chính thức hóa những hoạt động phi chính thức. Là những mô hình có vai trò điển hình, tiên phong cho những hoạt động phi chính thức khác.


Đối tác toàn cầu của IDR