Sự kết hợp giữa quản lý nhà nước và sự tham gia của cộng đồng đối với vấn đề lao động và việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức - trường hợp Tp.HCM

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Hồ Đức Hùng
Thư ký đề tài: Nguyễn Duy Tâm
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời gian thực hiện: 2011
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế
Tài liệu đề tài:

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, phụ lục, dữ liệu

Nơi lưu giữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)

Sự kết hợp giữa quản lý nhà nước và sự tham gia của cộng đồng đối với vấn đề lao động và việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức - trường hợp Tp.HCM là đề tài cấp Bộ do GS.TS Hồ Đức Hùng cùng các cộng sự thực hiện trong giai đoạn 2010-2011 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nằm trong chuổi đề tài nghiên cứu về chủ đề phi chính thức do Giáo sư cùng các cộng sự thực hiện. Đề tài hướng đến mục tiêu làm rõ những khái niệm mang tính phù hợp với thực trạng nền kinh tế phi chính thức tại Thành phố, tập trung đánh giá thực trạng quản lý và sự phát triển của lao động, việc làm dưới sự quản lý của nhà nước và cộng đồng trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm 2010-2011. Qua đó, nêu bậc những thành tựu, hạn chế và những đặc điểm của sự quản lý của nhà nước và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý khu vực kinh tế phi chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài tiếp cận theo phương pháp chủ đạo là nghiên cứu định lượng, lấy dữ liệu từ điều tra mức sống dân cư trong giai đoạn 2008-2010 và cuộc khảo sát trực tiếp trên 300 người dân tham gia trong lĩnh vực kinh tế phi chính thức thuộc các quận trung tâm, vùng ven Thành phố.


Đối tác toàn cầu của IDR