Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cấp quản lý: UBND huyện Tân Trụ
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Minh Tiến
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Trụ
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR