Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cấp quản lý: UBND tỉnh Đồng Tháp
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Duy Tâm
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR