Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triể kinh tế xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cấp quản lý: UBND huyện Đức Huệ
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Minh Tiến
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Huệ
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR