Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở Việt Nam

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mã số đề tài: B 2008 - 09 - 66
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Vinh
Thư ký đề tài: -
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH kinh tế TP. HCM
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời gian thực hiện: 2008 - 2010
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế
Tài liệu đề tài:

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, phụ lục, dữ liệu

Nơi lưu giữ tài liệu: UEH và Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)

Đối tác toàn cầu của IDR