Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại 6 xã nông thôn (Đức Hạnh, Đức Tín, Đức Chính, Tân Hà, Sùng Nhơn, Đa Kai) huyện Đức Linh - Bình Thuận

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản:
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR