Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại 3 xã nông thôn (Tăng Hòa, Phước Trung, Tân Thành) huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản:
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR