Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại 4 xã nông thôn (Mỹ Bình, Nhựt Ninh, Tân Phước Tây, Bình Trinh Đông) huyện Tân Trụ, Long An

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản:
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Sắp triển khai
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR