Xây dựng đề án Nông thôn mới tại 94 xã nông thôn, 8 huyện, thị, thành phố và xây dựng chương trình Nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR