Xây dựng đề án chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: Chi cục phát triển nông thôn – TP.HCM
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR