Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Duy Tâm
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR