Nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn diện
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – C.E.O Plus 07/12/2016 Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - C.F.O Plus 09/11/2016 Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH - S.M.D Plus 09/11/2016 Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - H.R.M Plus 09/11/2016 Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kiến thức quản lý kinh doanh
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO 04/10/2016 Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 08/10/2016 Thứ bảy và chủ nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Thực hành Kỹ năng chuyên nghiệp
NGHIỆP VỤ DIGITAL MARKETING 05/11/2016 Thứ bảy và chủ nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 19/11/2016 Thứ bảy và chủ nhật TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu
ỨNG DỤNG DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO 09/11/2016 Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 07/12/2016 Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kinh doanh bất động sản
BỔI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ 15/11/2016 Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 15/11/2016 Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ

Đối tác toàn cầu của IDR