Thực hành Kỹ năng chuyên nghiệp
KHÓA HỌC “NGHIÊN CỨU VIÊN TẬP SỰ” NĂM 2018 1/3/2018 Thứ 2-6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
NGHIỆP VỤ DIGITAL MARKETING Đang cập nhật Thứ 7 và CN TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Đang cập nhật Thứ 7 và CN TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn diện
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – C.E.O Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - C.F.O Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH - S.M.D Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - H.R.M Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kiến thức quản lý kinh doanh
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO Đang cập nhật Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP Đang cập nhật Thứ 7 và CN TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu
ỨNG DỤNG DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kinh doanh bất động sản
BỔI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ Đang cập nhật Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Đang cập nhật Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ

Đối tác toàn cầu của IDR