Ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đang cập nhật Chiều thứ 7 + Sáng chiều CN TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
ỨNG DỤNG DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Thực hành Kỹ năng chuyên nghiệp
KHÓA HỌC “NGHIÊN CỨU VIÊN TẬP SỰ” Đang cập nhật Thứ 2-6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
NGHIỆP VỤ DIGITAL MARKETING Đang cập nhật Thứ 7 và CN TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Đang cập nhật Thứ 7 và CN TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn diện
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – C.E.O Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - C.F.O Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH - S.M.D Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - H.R.M Plus Đang cập nhật Thứ 2 - 4 - 6 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kiến thức quản lý kinh doanh
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO Đang cập nhật Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP Đang cập nhật Thứ 7 và CN TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
Kinh doanh bất động sản
BỔI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ Đang cập nhật Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Đang cập nhật Thứ 3 - 5 - 7 TẢI BROCHURE ĐĂNG KÝ

Đối tác toàn cầu của IDR