Về Chuyên gia huấn luyện Trần Thanh Hưng

Công ty tư vấn Nguồn Lực Quốc Tế
  • Đơn vị công tác Công ty tư vấn Nguồn Lực Quốc Tế
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR