Về Thạc sĩ Nguyễn Anh Ngọc

Trung tâm xúc tiến TP.HCM - ITPC
  • Đơn vị công tác Trung tâm xúc tiến TP.HCM - ITPC
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR