1 2 3
VĂN BẢN
STT  Danh mục Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP NĐ 04/2008/NĐ-CP 11/01/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
 02  Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT TT 01/2012/TT-BKHĐT  09/02/2012  Về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
 03 Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT  TT 05/2013/TT-BKHĐT   31/10/2013 Về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
 04 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP  NĐ 92/2006/NĐ-CP   07/09/2006 Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
TÀI NGUYÊN

Nghiên cứu

 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH
 • RESEARCH

Đào tạo

 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION
 • EDUCATION

Tư vấn

 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY
 • ADVISORY